Verhuizen naar een woonzorgcentrum: wat komt hier zoal bij kijken?

Verhuizen naar een woonzorgcentrum is vaak een moeilijke gebeurtenis voor zowel de zorgbehoevende oudere als voor zijn of haar familie. Verhuizen op oudere leeftijd, en zeker naar een woonzorgcentrum, vraagt de nodige (emotionele) tijd om te verwerken en zorgt ook voor financiële verandering.

woonzorgcentrum kies je best met kind of familieNet omdat het een moeilijke beslissing is wordt er vaak te lang gewacht. En dan is het aan de kinderen of professionele zorgverleners om een opname te adviseren, of soms zelfs lichte druk uit te oefenen. En dat is niet gemakkelijk.

Als kind of familie van de oudere kunnen we het volgende adviseren: praat er (tijdig) over, zoek mee, wees betrokken en maak de keuze samen.

Van zodra de keuze voor een bepaald woonzorgcentrum gemaakt is, dien je de nodige documenten in orde te maken voor de aanvraag tot opname. Hierover verder meer in dit artikel.

De dag van de verhuis en de weken erna is de kennismaking met de nieuwe omgeving, de nieuwe gewoonten, de medebewoners en het personeel erg cruciaal.

 1. Een gepast woonzorgcentrum kiezen

Wanneer de zorgnood groot wordt of is, of het onhoudbaar is om alleen het huishouden te runnen of de persoon in kwestie eenzaam is, kan een woonzorgcentrum een oplossing bieden. In principe is een woonzorgcentrum enkel weggelegd voor zorgbehoevende 65-plussers, maar uitzonderingen zijn steeds mogelijk.

Belangrijke factoren bij het kiezen van een woonzorgcentrum zijn de locatie, de dagprijs, de reputatie,… De mate van zorgbehoevendheid zal ook bepalen of je dient te kiezen voor een ROB of een RVT (Rust- en verzorgingstehuis) woonzorgcentrum. De meeste woonzorgcentra zijn erkend als RVT.

Wil je graag zeker zijn van het juiste woonzorgcentrum, dan begin je best tijdig aan je zoektocht.

KLIK HIER OM EEN WOONZORGCENTRUM TE ZOEKEN

Meer over een woonzorgcentrum kiezen vind je in ons artikel:
Een woonzorgcentrum kiezen: wat is belangrijk bij de keuze van een woonzorgcentrum?

 1. Financiële aspecten van de verhuis naar een woonzorgcentrum

De gemiddelde prijs van een verblijf in het woonzorgcentrum in 2021 bedroeg 60,8 euro per dag. Dat komt neer op een gemiddelde maandelijkse factuur van meer dan 1800 euro. Een bedrag dat nog verder kan oplopen naargelang je zorgbehoefte, supplementen of keuze van woonzorgcentrum.

Vooraf een berekening maken voor het kunnen dragen van deze kosten is dus essentieel. Het kan zeker ook nuttig zijn om te bekijken welke financiële tegemoetkomingen je kan krijgen.

Deze kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
 • IGO (Inkomensgarantie voor ouderen)
 • Zorgbudget voor zwaar-zorgbehoevenden (voorheen zorgverzekering)
 • Onderhoudsplicht

Aarzel niet om tijdig informatie in te winnen bij je (plaatselijk) ziekenfonds. In de meeste gevallen zal de verantwoordelijke van het woonzorgcentrum je hierin ook wegwijs maken en begeleiden.

 1. Welke domicilie nemen?

afspraken woonzorgcentrum Het is niet noodzakelijk dat je jouw domicilie wijzigt als je verhuist naar een woonzorgcentrum. Het kan wel.

Indien je dit niet doet moet je wel weten dat je post dan zal blijven toegestuurd worden naar het adres waar je jouw domicilie hebt staan.

Het kan echter soms gunstig zijn om je domicilie te wijzigen naar het WZC. Het al dan niet wijzigen van je domicilie dient individueel bekeken te worden. Voor echtparen kan het soms voordeliger zijn, maar dit wordt mede bepaald door je financiële situatie. De opgenomen persoon wordt dan beschouwd als alleenstaande.

Ook hier raden we aan om vooraf informatie en advies in te winnen. Voor meer informatie kan je vaak ook terecht bij de directie van het woonzorgcentrum.

 1. Afspraken & overeenkomst bij de verhuis

Afsprakennota

Ten laatste bij je verhuis zelf ontvang je een interne afsprakennota, die meer in detail ingaat op wat al in de onthaalbrochure werd beschreven. De afsprakennota legt uit wat je kan verwachten van je nieuwe thuis. Ook de verwachtingen tegenover jou als toekomstige bewoner staan hierin beschreven.

Deze afsprakennota gaat over:

 • de identificatie- en contactgegevens van het woonzorgcentrum, de verantwoordelijke beheersinstantie (uitbater) en de verantwoordelijke directie
 • de opname- en ontslagvoorwaarden
 • de organisatie van de dagelijkse werking
 • het communicatie- en informatiebeleid (inclusief klachtenprocedure)
 • verwijzing naar de overheidsinstanties met betrekking tot naleving van de erkenningsvoorwaarden en -normen

Schriftelijke overeenkomst

Bij de opname wordt ook een schriftelijke overeenkomst ondertekend, door enerzijds de directie van het woonzorgcentrum en anderzijds door jou (of door de persoon die je vertegenwoordigt). In die overeenkomst vind je onder meer de volgende elementen terug:

 • de identificatiegegevens van de partijen opgenomen in de overeenkomst
 • (eventueel) de identificatie van de vertegenwoordiger van de bewoner
 • het bedrag van de dagprijs, de samenstelling ervan en de daarin begrepen dienstverlening
 • een opsomming van de diensten waarvoor je een extra vergoeding moet betalen (zoals persoonlijke was, kapper,…), supplementen genaamd
 • de regeling voor voorschotten ten gunste van derden en eventuele voorschottenregeling met betrekking tot de dagprijs
 • de gegevens van de persoon die de verschuldigde bedragen zal betalen
 • het bedrag waarmee de dagprijs verminderd wordt in geval van tijdelijke afwezigheid, opname in het ziekenhuis, overlijden
 • het eventuele bedrag van de waarborgsom en de mogelijke aanwending ervan
 • de gegevens met betrekking tot de toegewezen woongelegenheid
 • de wijze waarop de overeenkomst door de bewoner of de beheersinstantie gewijzigd of beëindigd kan worden (met aanduiding van de toepasselijke opzeggingstermijn in het laatste geval)
 • de regelingen van aansprakelijkheid en verzekeringen

 

Hopelijk is dit artikel nuttig gebleken voor jou.

Meer nuttige informatie kan je vinden bij:

vzw HOME-INFO - https://home-info.be/

Informatie over woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen, assistentiewoningen, ... in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de regio Halle-Vilvoorde

Ouderengids - https://www.ouderengids.be/

Bij je lokaal ziekenfonds of in het woonzorgcentrum zelf.

Klaar voor de zoektocht?

KLIK HIER OM EEN WOONZORGCENTRUM TE ZOEKEN