Meer informatie over formulier Indicatiestelling (vroegere KATZ schaal) en het nieuwe BelRAI LTCF.

Ouderen helpenIn een rust- en verzorgingstehuis (vroeger: RVT – nu: Woongelegenheden met een bijkomende Erkenning) kan men terecht wanneer men zwaar zorgbehoevend is.

De graad van zorgbehoevendheid wordt nu nog meestal gemeten/aangeduid met de KATZ-schaal. De Katz-schaal wordt gebruikt bij een aanvraag tot opname in een dagverzorgingscentrum, in een woonzorgcentrum en in een rust-en verzorgingstehuis.

Maar eigenlijk gebruikt het agentschap voor Zorg en Gezondheid de term ‘Katzschaal’ al even niet meer en spreekt men nu over Indicatiestelling.

En vanaf 1 juni 2023 wordt de Indicatiestelling (vroegere KATZ schaal dus) vervangen door een  BelRAI Long-term-Care Facilities voor de residentiële ouderenzorg.

Dat vraagt om een woordje uitleg en een beetje verduidelijking.

Wat is de KATZ-schaal of formulier Indicatiestelling?

Formulier invullenDe KATZ-schaal - het agentschap voor Zorg en Gezondheid gebruikt sinds 30 november 2018 hiervoor de term Indicatiestelling -  is een evaluatieformulier om de zorgbehoevendheid van patiënten, in verband met Activiteiten Dagelijks Leven (ADL), te meten.

Het formulier moet worden ingevuld door de behandelende geneesheer of door de verpleegkundige.

Bij het invullen van het formulier wordt gekeken naar zes belangrijke elementen:

  • zich wassen
  • zich kleden
  • zich verplaatsen (transfer en verplaatsingen)
  • toiletbezoek (met of zonder hulp)
  • incontinentie
  • eten

Voor elke activiteit wordt een score gegeven naargelang de hulp die de bewoner daarbij nodig heeft.

Bijkomend worden soms ook oriëntatie in tijd of ruimte, rusteloosheid, woonsituatie, aanwezigheid van mantelzorg en comfort,… gemeten.

Als bewoner kan men behoren tot categorie O, A, B, C, Cd of D. Van Categorie B tot en met categorie D kan men opgenomen worden in een rust- en verzorgingstehuis. Personen die een categorie O of A scoren hebben gemakkelijk toegang tot een woonzorgcentrum zonder RVT-erkenning.

In de sector van de thuisverpleging, bepaalt de mate van zorgafhankelijkheid vaak de hoeveelheid hulp die een patiënt kan krijgen en de financiële bijdrage die hij/zij hiervoor dient te betalen.

Ook voor de toekenning van andere premies (bijv. mantelzorgpremies) wordt soms gebruik gemaakt van de Indicatiestelling (of Katz-schaal).

Wat betekenen de verschillende zorgcategorieën?

Categorie Ohieronder worden de bewoners gerangschikt die fysiek volledig onafhankelijk zijn en niet dement zijn.

Categorie A: hieronder worden de bewoners gerangschikt die:

Fysiek afhankelijk zijn om zich te wassen en/of te kleden.

Psychisch afhankelijk zijn: zij zijn gedesoriënteerd in tijd en ruimte, en zijn fysiek volledig onafhankelijk.

Categorie B: hieronder worden de bewoners gerangschikt die:

Fysiek afhankelijk zijn: zij zijn afhankelijk om zich te wassen en te kleden, én zij zijn afhankelijk voor transfer en verplaatsingen en /of om naar het toilet te gaan.

Psychisch afhankelijk zijn: zij zijn gedesoriënteerd in tijd en ruimte, én zij zijn afhankelijk om zich te wassen en/of te kleden.

Categorie C: hieronder worden de bewoners gerangschikt die fysiek afhankelijk zijn. Zij zijn afhankelijk om zich te wassen en te kleden, én zij zijn afhankelijk voor transfer en om naar het toilet te gaan, én zij zijn afhankelijk wegens incontinentie en/of om te eten.

Categorie C dement: hieronder worden de bewoners gerangschikt die psychisch afhankelijk zijn. Zij zijn gedesoriënteerd in tijd en ruimte, én zij zijn afhankelijk om zich te wassen en te kleden, én zij zijn afhankelijk voor transfer en verplaatsingen en/of om naar het toilet te gaan en/of om te eten. Of het gaat om bewoners voor wie op basis van een gespecialiseerd diagnostisch bilan voor dementie uitgevoerd door een geneesheer-specialist in de neurologie, in de psychiatrie of in de geriatrie, met schriftelijk verslag, de diagnose van dementie is vastgesteld of bevestigd, én die afhankelijk zijn om zich te wassen en te kleden, én afhankelijk zijn door incontinentie, én afhankelijk zijn voor transfer en verplaatsingen en/of om nar het toilet te gaan en/of om te eten.

Categorie D: daarin zijn de bewoners gerangschikt voor wie op basis van een gespecialiseerd diagnostisch bilan voor dementie uitgevoerd door een geneesheer-specialist in de neurologie, in de psychiatrie of in de geriatrie, met schriftelijk verslag, de diagnose van dementie is vastgesteld of bevestigd.

KLIK HIER VOOR HET FORMULIER INDICATIESTELLING

 

BelRAI Long-term-Care Facilities vanaf 1 juni 2023

Na de Katz-schaal en het formulier Indicatiestelling zal het BelRai instrument gebruikt worden om de zorgnoden van kwetsbare personen in kaart te brengen.

Wat is BelRAI?

BelRAI instrumenten – er bestaan er verschillende - brengen op een gestructureerde en gestandaardiseerde manier de zorgnoden van kwetsbare personen in kaart met als doel:

  • kwalitatieve zorgplanning na te streven;
  • kwaliteitsmonitoring te realiseren.

Antwoorden op de BelRAI items worden ingevuld door het (multidisciplinair) zorgteam en zijn gebaseerd op informatie uit het zorgdossier, observaties van de persoon en gesprekken met de persoon, zijn naasten en zorgverleners.

Goede communicatie en samenwerking tussen gezondheidsmedewerkers is een essentiële voorwaarde om de continuïteit van de zorg te garanderen. BelRAI maakt een efficiënte informatieoverdracht van cliëntgegevens tussen verschillende zorgvoorzieningen mogelijk. 

BelRAI biedt een gemeenschappelijke taal met consistente terminologie, onafhankelijk van de zorgvoorziening of de discipline van de zorgverlener. Dit is cruciaal voor de communicatie binnen en tussen zorgvoorzieningen.

De zorgtoestand van de cliënt (of patiënt) kan namelijk doorheen de tijd en over verschillende diensten heen opgevolgd worden. Diverse zorgvormen kunnen flexibeler worden gecombineerd.

Zorgprofessionals zullen hierdoor beter met elkaar kunnen communiceren aangezien iedereen dezelfde taal spreekt.

 

MEER INFORMATIE?

Surf naar de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid