Mijn Budget / Inkomsten

Inkomen is alles wat iemand als opbrengst van arbeid, onderneming of vermogen geniet, bijvoorbeeld loon, winst, dividend of rente. Je hebt roerende inkomsten en onroerende inkomsten. Bij inkomsten wordt veelal over geld gesproken – echter goederen of diensten kunnen ook tot het inkomen behoren. Hieronder vindt U alvast de verschillende types terug, met definitie en link-en naar interessante pagina’s. Ontbreekt er iets volgens U? Geef ons gerust een seintje, wij passen vervolgens aan waar nodig.

Verschillende types van inkomsten:

Loon/wedde

Het begrip loon moet in de ruime zin beoordeeld worden. Het betreft niet enkel het door de werknemer ontvangen loon als tegenprestatie van de gepresteerde arbeid, maar eveneens andere sommen die verschuldigd zijn ingevolge zijn dienstbetrekking en die ten laste van de werkgever zijn zonder dat ze noodzakelijk door hem uitbetaald worden (bv. een eindejaarspremie )

Pensioen

Na uw loopbaan heeft u recht op een pensioen. De 1ste pijler, het wettelijke pensioen, wordt berekend op basis van de beroepsloopbaan. Iedereen die gewerkt heeft in België heeft recht op een pensioen. De financiering is gebaseerd op het principe van de repartitie. Dit houdt in dat de bijdragen van de actieve werknemers, zelfstandigen en ambtenaren worden gebruikt om de huidige pensioenen te financieren. Naast deze 1st pensioenpijler is er nog een 2de en een 3de pijler. In sommige gevallen spreekt men ook van een 4de pijler. Klik hier om meer te weten over uw pensioen en de pensioenpijlers.

Roerend inkomen

Een roerend inkomen is afkomstig uit bankrekeningen, aandelen, obligaties, instellingen voor collectieve beleggingen of levensverzekeringen. Dat kunnen interesten, dividenden, meerwaarden en renten zijn maar ook inkomsten uit auteursrechten, naburige rechten en licenties.

Klik hier voor meer informatie over roerend inkomen, op de website van Financiën.

Onroerend inkomen

Onder onroerend inkomen verstaat men de inkomsten die voortkomen uit onroerende goederen (woningen, appartementen, gronden, ...). Voor elke eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van een onroerend goed veronderstelt men dat deze onroerende inkomsten verkrijgt, ook voor de eigen woning die men zelf bewoont (we spreken dan van een "fictief" inkomen).

Op de website van Financiën vindt u meer informatie over onroerend inkomen

Spaarboekje

Een spaarrekening is een rekening waarop je eenvoudig geld kan plaatsen en terug afhalen op korte termijn. Andere namen voor het spaarboekje zijn: depositoboekje of spaardeposito. Het voordeel van een spaarrekening is o.a. dat de eerste schijf van intrestinkomsten is vrijgesteld van personenbelasting.

Indien u uw geld plaatst op een spaarboekje krijgt u in ruil hiervoor een vergoeding van de bank in de vorm van rente. De rentevergoeding op een spaarrekening bestaat uit verschillende elementen: een basisrente, een aangroeipremie en/of getrouwheidspremie.

Op de website slim-sparen.be vindt u een vergelijking van de spaarrekeningen met de hoogste rente.

Groepsverzekering

Dit is een verzekering die op initiatief van de werkgever wordt afgesloten. Door de betaling van een premie wordt een kapitaal opgebouwd. Bij het einde van de loopbaan, naar aanleiding van het pensioen of bij het overlijden wordt de groepsverzekering aan de werknemer of aan zijn erfgenamen uitgekeerd. Er zijn hierbij twee scenario’s: of de werkgever betaalt de volledige verzekeringspremie, dan blijft de groepsverzekering buiten de loonlijn, of de werkgever en werknemer betalen elk een deel van de premie, dan geeft het gedeelte ten laste van de werknemer aanleiding tot belastingvermindering.